Hollého 406, 908 01 Kúty 034/659 75 31 pdkuty@gmail.com

História spoločnosti

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Kúty vzniklo v roku 1990 rozdelením JRD Záhorák Borský Svätý Jur. Poľnohospodárske družstvo Kúty bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 21. 12. 1990. Zápis do obchodného registra firiem prebehol dňa 06. 06. 1991. V roku 1993 prebehla transformácia družstva. Predstavenstvo prešlo do Kútov a transformované poľnohospodárske družstvo začalo hospodáriť so staršími strojmi na približne 440 ha poľnohospodárskej pôdy. Keďže spoločnosť nemala vlastný hospodársky dvor, administratíva sídlila v prenajatých priestoroch Štátnej melioračnej správy a ostatné celky družstva boli umiestnené v starých stodolách Kovošrotu. Vtedajším predsedom bol Ing. Peter Mikulička.

V roku 1993 po transformácii družstva sa stal novým predsedom Ján Libuša. V tom období družstvo zamestnávalo 16 pracovníkov a špecializovalo sa na rastlinnú výrobu. Pestovali obilniny, olejniny, strukoviny a výmera sa zvýšila na 540 ha. Aj keď sa firma postupne stabilizovala, stále pretrvávali problémy s priestormi.

V roku 1998 bol na členskej schôdzi zvolený za predsedu družstva Ing. Peter Kiripolský, ktorý zastáva funkciu predsedu družstva doteraz. V polovicu roku 1999 sa družstvo presťahovalo z prenajatých objektov do vlastného hospodárskeho dvora, zakúpeného od spoločnosti Agripa, s. r. o..

Od roku 2000 obrábalo asi 1102 ha poľnohospodárskej pôdy, v zrekonštruovaných maštaliach sa rozbieha chov hovädzieho dobytka zameraný na mäsovú úžitkovosť plemena Charolais. Družstvu sa podarilo rozšíriť živočíšnu výrobu o chov jatočných ošípaných, ktoré sú v modernizovanej maštali s automatickým vykurovaním a kapacitou 300 kusov.

V roku 2006 vytvorilo Poľnohospodárske družstvo Kúty dcérsku spoločnosť FACH feeder, s. r. o.. Poľnohospodárske družstvo je 100% vlastníkom firmy FACH feeder, s. r. o.. Časť pôdy Poľnohospodárske družstvo Kúty previedlo do spoločnosťi FACH feeder, s. r. o..

V roku 2013 sa podarilo vybudovať a otvoriť turisticko-rekreačný areál, ktorého súčasťou sú aj squashové kurty.

Poľnohospodárske družstvo v súčasnej dobe obhospodaruje približne 990 ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí Kúty, Kuklov a Borský Svätý Jur.